Březnové svátky divadla

Víťa Marčík na 68. Loutkářské Chrudimi Autor: archiv přehlídky

Světový den divadla se od roku 1962 slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům.


Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) po celém světě obvykle koordinují v těchto dnech také řadu dalších aktivit, jež v letošním roce výrazně omezuje pandemie SARS-CoV-2. Úlohou mezinárodních organizací byla od jejich založení nejen oborová mezinárodní spolupráce, ale také prosazování základních práv člověka tak, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a snaha o mírnění konfliktů na mezinárodní úrovni. V souvislosti s dočasnými omezeními některých základních lidských práv a svobod, k nimž byla řada zemí v posledních týdnech nucena přistoupit, i s očekávanými ekonomickými dopady způsobenými pandemií je třeba opět hájit obor divadla a jeho společenskou i politickou roli. V řadě zemí se program divadel radikálně proměnil a divadlo je součástí nebývalé vlny solidarity a občanských aktivit, které se spontánně staví proti šířící se nákaze. I z tohoto důvodu byla poselství letos těsně před uveřejněním doplňována reakcemi na aktuální situaci.

Texty poselství naleznete na těchto odkazech a také v příloze této zprávy.

Poselství ke Světovému dni divadla 27. března 2020
Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2020
Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2020

Autory překladů poselství jsou Michal Zahálka a Eliška Hulcová.

Martina Pecková Černá
Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce
Tajemnice Českého střediska ITI

International Theatre Institute (Mezinárodní divadelní ústav – ITI) je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v Praze roku 1948 z iniciativy UNESCO a u jeho zrodu stály významné osobnosti jako například John Boynton Priestley, Armand Salacrou, Jean-Louis Barrault, Lilian Hellman, Antonio Machado nebo Jindřich Honzl. Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, v současné době operují národní střediska v téměř 100 zemích světa.

České středisko ITI je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. Posláním Českého střediska ITI je stimulovat a vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat a zastupovat její společné zájmy a být platformou pro sdílení informací podstatných pro obor scénická umění. Dále je jeho úkolem naplňovat aktivity vyplývající z programu mezinárodní organizace ITI dle Charty ITI

České středisko ITI zastřešuje následující profesní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Asociace tanečních umělců ČR, Cirqueon, Divadelní fakulta AMU, Divadelní fakulta JAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Vize tance, Asociace českých divadelních kritiků, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a dále česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění. České středisko ITI spravuje Institut umění – Divadelní ústav.

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


Poselstvi-sv.dny-divadla-h4wow.pdf

Poselstvi-UNIMA-pomhu.pdf

Dodatek-k-poselstvi-ke-Svetovemu-dni-divadla-pro-o0u8r.pdf

Poselstvi-ke-Svetovemu-dni-divadla-27.3.2020-0dcx3.pdf