Mají spolky povinnost evidence tržeb (EET)?

Autor:

S blížícím se termínem dalších etap zavádění EET se v redakci objevuje otázka, zda spolky organizující festivaly, představení nebo vydávající časopis, knihu, případně prodávající propagační předměty, budou muset zavádět elektronickou evidenci tržeb. Odpověď na tuto otázku je nutné hledat individuálně.


„Spolek ani pobočný spolek nejsou od EET osvobozeny jen proto, že jsou to spolky tedy z titulu svojí právní formy. Záleží totiž na činnosti spolku, na jeho stanovách a tedy na tom, čím se spolek zabývá. Některých spolků se EET týkat nebude, jiných však ano.
EET se vašeho spolku a obdobných spolků týkat nebude, pokud je hlavní činnost spolku nevýdělečná, nebo například zájmová nebo veřejně prospěšná. V tomto případě pak pod elektronickou evidenci tržeb spolek nespadá ani jeho příležitostné výdělky, které spolkům slouží k podpoře a k financování hlavní nevýdělečné činnosti. To je tedy případ např. výdělků za koncerty či divadelní a jiná vystoupení, nebo příjmů z pořádání festivalu.
I když si prodejem vstupenek nebo občerstvení atp. na akci něco vyděláte, není to záležitost pro EET. Alespon dle stávajícího výkladu zákona. Od EET je osvobozena také vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných spolků, které provozují například cvičnou kavárnu, dílnu pomáhající různě znevýhodněným lidem.
Od EET je u spolků osvobozena „drobná podnikatelská činnost“, což je tehdy pokud příjem z posuzované činnosti za předchozí kalendářní rok byl nižší než 175 000 Kč nebo tento příjem nepřekročil 5 procent z celkových příjmů daného spolku za posuzovaný kalendářní rok,“
říká Kateřina Vítová, právnička Národního a informačního střediska pro kulturu. Současně však dodává: „Pokud si poplatník není posouzením jist, může o závazné stanovisko k věci požádat FÚ za správní poplatek 1000 Kč.“

Povinnost evidence tržeb ve vztahu ke spolkům (pobočným spolkům)

Obecně je povinnost evidovat tržby upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob a takovým poplatníkem je i spolek/pobočný spolek, protože je právnickou osobou (viz. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů), tudíž spolek/pobočný spolek není z důvodu právní formy vyjmutý z povinnosti EET.
ZoET ale dále stanoví podmínky, které musí být splněny, aby povinnost evidovat tržby vznikla, a jejich splnění je třeba posoudit pro každou právnickou osobu (spolek/pobočný spolek) individuálně.
Každý spolek tedy musí zvážit podmínky konkrétní činnosti, kterou provozuje a údaje ze svého hospodaření a posoudit, jestli povinnost evidovat tržby má nebo nemá, popř. zda nestačí něco změnit, aby evidovat tržby nemusel (pokud je z hlediska splnění podmínek pro evidenci tržeb na hranici).

Základní pravidla pro posouzení, zda má spolek povinnost evidence tržeb podle ZoET
a) povinnost evidence tržeb se vztahuje na podnikatelskou činnost – v případě spolku/pobočného spolku tedy připadá v úvahu vznik povinnosti evidovat tržby jen při vedlejší hospodářské činnosti spolku/pobočného spolku (vykonávané na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, popř. pronájem nemovitostí),
b) povinnost evidovat tržby podle ZoET vznikne jen tehdy, pokud spolek/pobočný spolek přijímá platby z vedlejší hospodářské činnosti některou z forem, kterou stanoví § 5 ZoET (zjednodušeně řečeno – hotovost; platba kartou; směnkou; šekem; a obdobné formy platby – dárkové karty, poukázky na zboží nebo služby v určité hodnotě apod.; započtení kauce zaplacené způsoby dříve uvedenými) Obě uvedené podmínky musí být splněny najednou.

S ohledem na specifika činnosti spolku/pobočného spolku jako veřejně prospěšného poplatníka – tedy právnickou osobu, která z podstaty své existence není podnikatelským subjektem, stanoví ZoET ještě výjimku z povinnosti evidence tržeb, pro veřejně prospěšného poplatníka, a to pro případ, že jím vykonávaná podnikatelská činnost je pouze „drobná podnikatelská činnost“.

Za drobnou podnikatelskou činnost ZoET považuje vedlejší hospodářskou činnost, pokud příjem/výnos z takové činnosti za předchozí účetní období (v případě spolků/pobočných spolků nejčastěji asi kalendářní rok) není vyšší než 175 000 Kč nebo příjem/výnos z takové činnosti tvoří méně než 5 % celkových příjmů spolku/pobočného spolku za posuzované období.
V případě, že podnikatelská činnost spolku/pobočného spolku splňuje kritéria, aby byla „drobnou podnikatelskou činností“, pak spolek/pobočný spolek nemá povinnost evidovat tržby z této činnosti podle ZoET.

Povinnost evidovat tržby ve smyslu ZoET tedy závisí na činnosti konkrétního spolku/pobočného spolku, ne na právní formě. Jestli povinnost vzniká nebo nevzniká, závisí na splnění podmínek uvedených v zákoně, a to musí posoudit každý spolek/pobočný spolek samostatně. Předpokladem je samozřejmě seznámit se se zákonem a případně i metodikou (viz příloha článku) vydanou Ministerstvem financí.

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


metodika-k-evidenci-trzeb-v2-0-l3bk4.pdf