Pohárek S Č D O 2016, Memoriál Zdeňka Kokty

Autor:

Vyhlášení a propozice soutěže monologů a dialogů Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XLIV. ročník soutěže monologů a dialogů Pohárek SČDO, Memoriál Zdeňka Kokty.


******Soutěž je otevřená všem amatérským divadelníkům**, usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy.

Smysl tkví ve využití bohatých a cílevědomých schopností interpretů při herecké práci, nikoli však ve formální exhibici. Výběr předlohy není tématicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům od 16 let.

Soutěží se v kategoriích: mužský a ženský monolog, s časovými limity do 11 minut; – dialog (maximálně 3 dramatické osoby), s limitem do 15 minut. Tolerance časových limitů v soutěžním vystoupení je +10 %. Monologem či dialogem se rozumí, že dramatické osoby jednají v určité situaci. Nikoliv tedy recitace, popis, vyprávění apod.

Do soutěže nebudou přijati studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol. V kategorii monology smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním výstupem. Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola, která musejí proběhnout do 1. dubna 2016. Druhým stupněm je národní přehlídka ve Velké Bystřici, která se bude konat 10. – 12. června 2016.

Každý soutěžící se musí zúčastnit oblastní (regionální) přehlídky (kola) Pohárku SČDO. Může se však zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky (kola) Pohárku SČDO, podle svého místa bydliště, případně v jiné oblasti po dohodě s tamním pořadatelem, a to tehdy, když se v jeho příslušné oblasti soutěžní kolo nekoná. Národní přehlídka Kandrdásek SČDO je postavena na úroveň oblastního kola Pohárek SČDO.

Přihlášky je nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, a to podle příslušné oblasti. Termín odeslání přihlášek pořádajícím oblastním organizacím SČDO je 20. ledna 2016 pokud nebude příslušným pořadatelem oblastního (regionálního) kola stanoven jiný termín.

Přihlášky jsou uvedeny na adrese www.scdo.cz, a je nutno k nim přiložit textovou předlohu a anotaci vystoupení, tj. stručným a výstižným uvedením výstupu k objasnění kontextu hry či události. Nestane-li se tak, bude přihláška považována za neúplnou a nebude zařazena do soutěžního programu.

Pro výsledky oblastního (regionálního) kola platí tyto zásady:

  • do počtu čtyř výstupů v jednotlivých soutěžních kategoriích může se na národní přehlídku

nominovat až jeden výstup, další doporučit,

  • od počtu pěti výstupů v každé soutěžní kategorii lze na národní přehlídku nominovat až dva výstupy,

další doporučit.

Pořadatelé (tajemník) oblastních (regionálních) kol jsou povinni zpracovat protokol (podle vzoru na stránkách SČDO) o počtu účinkujících dle kategorií, o průběhu a výsledcích kola, včetně uvedení členů odborné poroty a přihláškami vítězů (nominací) a včetně zdůvodnění návrhů a náhradníků jednotlivých soutěžních kategorií spolu s anotacemi vše zaslat řediteli národní přehlídky, ing. Tomáši Hradilovi nejpozději do 1. května 2016. (Zámecká 254, 783 53 Velká Bystřice, tomas.hradil@velkabystrice.cz) Do protokolu je nutné zapracovat i kontaktní spojení s tajemníkem oblastního (regionálního) ko­la.

Soutěžící, kteří budou ředitelem národní přehlídky vyzváni, aby písemně potvrdili svoji účast a toto potvrzení do termínu daného ředitelem NP nezašlou, nebudou do soutěže v národním kole zařazeni a jejich místo zaujme doporučený náhradník!

Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžích více než žádoucí.

Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé, podmínky národní přehlídky předsednictvo SČDO s pořadateli. Část nákladů mohou pořadatelé přenést na soutěžící. Soutěžícím účastníkům národní přehlídky, kteří pro dopravu použijí veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus), bude hrazeno cestovné podle cestovních dokladů, soutěžícím, kteří použijí osobní auto bude náhrada cestovného vyplacena podle Směrnice SČDO č. 1/2009 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu cestovného má soutěžící a případně odpovědná osoba, doprovázejícího soutěžícího mladšího 18 let.

Pokud se příslušná soutěž v oblasti (regionu) nebude konat, je povinností této oblasti (jejího předsednictva) pro své přihlášené soutěžící zajistit vystoupení v sousední (jiné) oblasti (regionu). Případné náklady jdou na vrub oblasti, v níž se soutěž nekoná.

V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblastí, kde se přehlídka nekoná v jiné oblasti, odborná porota zhodnotí výkon hostujících ve srovnání s ostatními a v případě příznivého výsledku může doporučit jeho případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast.

V Praze dne 22. listopadu 2015

Ing. Josef Hejral v.r. Ludmila Panenková v.r. předseda SČDO tajemnice SČDO

Kontakty na oblasti pro KANDRÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO jsou stejné.

Autor: Jaroslav Vondruška