Soutěž v interpretaci melodramu

2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu Autor: archiv ZUŠ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou E. Randové v Ústí n. L. 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol MELODRAM DO ŠKOLY


Melodram představuje hudebně dramatický útvar, kde hudba a recitace spoluvytvářejí jeden obsah. Tento útvar dosud není všeobecně rozšířenou formou užívanou v hudebně výchovném procesu, ačkoliv se jedná o výjimečný prostředek sloužící k rozvoji hudebnosti žáků. Záměrem této soutěžní přehlídky je rozšířit zájem o melodram a o jeho pravidelné zařazování do výuky hudební výchovy a literárně dramatické výchovy na různých typech škol. Vše by přitom mělo být nesené heslem „melodram pro radost“. Pořadatelé přehlídky se tímto snaží upozornit na postupně rozšiřovaný okruh interpretačně nepříliš obtížných, převážně nově zkomponovaných „melodramů do školy“, melodramů vhodných též pro provedení v rámci této přehlídky.

Podmínky pro účast v soutěžní přehlídce

Přehlídka se uskuteční ve středu dne 1. dubna 2020 v koncertním sále Základní umělecké školy Evy Randové, ul. W. Churchilla č. l368/4, 400 0l Ústí nad Labem, www.zuserandove.cz

Online přihlášky posílejte nejpozději do 2. března 2020. Pozor, počet účastníků je omezen. Pořadí účinkujících v jednotlivých kategoriích se řídí pořadím přijímaných přihlášek. Do soutěže se může přihlásit soutěžní dvojice (recitátor a klavírista) prostřednictvím zákonného zástupce recitátora nebo vysílající školy.

Soutěžní přehlídka je jednokolová, součástí vystoupení účastníků je interpretace povinné skladby v každé kategorii a následně melodramu dle vlastního výběru. Recitace zpaměti není podmínkou, není povoleno používat mikrofon.

Soutěžní přehlídka

A. Tradiční interpretace melodramu: recitátor + klavírní spolupráce (pedagog, případně zkušený klavírista z řad studentů, reprodukovaný doprovod není přípustný). Kategorie jsou členěné podle věku recitátora.
1. kategorie – soutěžící ve věku do 10 let
2. kategorie – soutěžící ve věku 11 a 12 let
3. kategorie – soutěžící ve věku 13 až 15 let
4. kategorie – soutěžící ve věku do 18 let

B. Komorní uskupení: 2 nebo i více recitátorů + spolupráce klavíru či dalších nástrojů
5. kategorie – věková hranice účinkujících do 18 let

Rozhodujícím datem pro zařazení do jednotlivých věkových kategorií je datum narození vzhledem ke dni konání přehlídky v daném roce.

Povinný repertoár + časový limit interpretace skladby dle vlastního výběru:

 1. kategorie – A. Vaigl / J. Kainar: Byla noc modrá

  časový limit melodramu podle vlastního výběru 1–3 minuty

 2. kategorie – P. Ježil / J. Žáček: Přijel strýček z Austrálie

  časový limit melodramu podle vlastního výběru 2–4 minuty

 3. kategorie – Z. Zahradník / J. Kainar: Chrousti

  časový limit melodramu podle vlastního výběru 3–5 minut

 4. kategorie – P. Ježil / J. Kainar: Kocourek

  časový limit melodramu podle vlastního výběru 4–6 minut

 5. kategorie – bez povinné skladby, časový limit melodramu podle vlastního výběru 4–7 minut

Hodnocení účinkujících

Pořadatelé předpokládají, že porotci udělí v jednotlivých kategoriích za výkony účinkujících 1., 2. a 3. cenu, čestné uznání 1. či 2. stupně, ceny je možné dělit mezi několik účinkujících. Dle situace bude předán rovněž diplom za účast. Porota může též udělit zvláštní ocenění pedagogům za vynikající přípravu.

Hodnocené aspekty v oblasti interpretace

Melodram je útvarem komorní hudby, úroveň provedení klavírního partu je rovněž součástí hodnocení. – technické zvládnutí textu (výslovnost, práce s hlasem, dýchání)

 • obsahová interpretace textu (pochopení obsahu textu, tvořivé používání výrazových prvků přednesu) – interpretační úroveň klavírního partu (práce s dynamikou, využití zvukomalebných principů) – koordinace projevu recitátora s pojetím klavíristy (tempo, frázování, práce s dynamikou)
 • celkový umělecký dojem

Účastnický poplatek ve výši 100,– Kč zaplatí účinkující na místě proti účetnímu dokladu. Soutěžní výkony jsou veřejné.

Porota

 • pětičlenná, s porotou spolupracuje tajemník
 • porotce nehodnotí ani neboduje své žáky, ani žáky své školy
 • jednání poroty jsou neveřejná, bodování jednotlivých členů poroty se nezveřejňuje, porota zveřejňuje pouze celkové pořadí účinkujících
 • v případě osobního zájmu mají učitelé a žáci po skončení přehlídky možnost konzultovat své výkony se členy poroty

Novinka 2. ročníku soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu

Součástí 2. ročníku soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu Melodram do školy bude též kompoziční soutěž v tvorbě Melodramu do školy.
Propozice této soutěže a též nabídku vhodných textů přináší samostatný leták. Uzávěrka kompoziční soutěže bude 3. února 2020.

Další poznámky ke konání 2. soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu

Informace o časovém harmonogramu soutěže a dalších organizačních záležitostech budou pořadatelé rozesílat až po uzávěrce přihlášek. Náklady na cestovné řeší účinkující individuálně prostřednictvím vysílajících organizací.
Za nezletilé žáky zodpovídá po celou dobu trvání přehlídky zletilá osoba, pověřená vysílající organizací, případně zákonní zástupci nezletilého. Tyto informace o soutěžní přehlídce, formulář elektronické přihlášky a propozice kompoziční soutěže v tvorbě melodramů jsou k dispozici na www.pf.ujep.cz/…vy-aktuality. Zde bude rovněž k dispozici ke stažení patřičný notový materiál. Pro doplnění nabídky tady zájemci naleznou též melodramy s vánoční tematikou, vhodné k interpretaci na vánočních koncertech.
V případě interpretace zcela novinkových skladeb, zašlete, prosím, notový materiál předem na adresu: doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D., Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta UJEP, ulice České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.
Přihlášky k účasti na 2. soutěžní přehlídce s názvem „Melodram do školy“ posílejte laskavě na e-mailovou adresu: lenka.pribylova@ujep.cz Tato e-mailová adresa nebo telefonní číslo 604 445 290 jsou Vám též k dispozici pro veškeré dotazy a informace.

Za organizátory přehlídky

Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D., v.r.
Vedoucí katedry hudební výchovy
Doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D., v.r.
Předsedkyně poroty soutěžní přehlídky

Autor: Amaterská Scéna