Upozornění pro žadatele o dotaci v programech ORNK

Ilustrační foto Autor: Ministerstvo kultury ČR

Dovolujeme si připomenout, že jsou příjemci dotace v programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit (příp. dalších programů ORNK) povinni dodat na MK roční zprávu o činnosti, a to do 30. června 2020.


Dovolujeme si vám připomenout, že příjemci dotace v programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit (příp. dalších programů ORNK) povinni dodat na Ministerstvo kultury ČR roční zprávu o činnosti – viz bod 7. Podmínek přidělení dotace – Pokud je příjemcem dotace spolek, je povinen vydat a do 30. června následujícího roku MK zaslat roční zprávu o činnosti za rozpočtové období, v němž mu byla dotace poskytnuta.

V roční zprávě musí být uveden přehled všech akcí v daném kalendářním roce, přehled o jejich nákladech a výnosech, údaje o dotacích od orgánů státní správy a samosprávy, počet členů.

POZOR! Nedodržení této podmínky a lhůty pro její splnění je porušením rozpočtové kázně, za které může být podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále. Doporučujeme, abyste tuto povinnost co nejdříve splnili. Pokud se budete v následujících letech ucházet o dotaci z MK, bude nesplnění této podmínky rovněž zohledněno.

Autor: Amaterská Scéna