Vyhlášení výběrových dotačních řízení ORNK na rok 2017

Logo Ministerstva kultury ČR Autor: MK ČR

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2017 výběrová dotační řízení v oborech své působnosti.


Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2015, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury Tematické okruhy (druhy podporovaných činností)

Charakter projektů:
I. akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území minimálně dvou krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.
II. Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury. Dotace může být udělena v max. výši 30 000 Kč na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/ar­tefaktů, počet lektorů a účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15 000 Kč, do 25 000 Kč a do 30 000 Kč). Dotace může být použita zejména na lektorné a pronájem prostor a techniky, případně na dopravu, cestovné a ubytování.

Upozornění:
Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Výběrové dotační řízení není určeno na podporu prvního ročníku akcí – ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II.

Podmínky výběrového dotačního řízení:

Žadatel o dotaci ● O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky ● Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice ● Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy) ● Žadatel může předložit maximálně dva projekty, každý formou samostatné žádosti ● V případě spolku předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO ● Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu

Kompletní podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na stránce: https://www.mkcr.cz/…17-1453.html

Autor: Amaterská Scéna