Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kandrdásek - Propozice

Autor:

Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta - Vyhlášení a propozice soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež


K A N D R D Á S E K SČDO 2019

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XXX. ročník soutěže monologůa dialogů pro děti a mládež Kandrdásek SČDO 2019 – Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta.

Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let, ve věkových kategoriích 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 15 let a 16 – 18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut (monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci, není jím recitace básně, ani přednes prozaického textu); dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně tři osoby). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupením je +10 %. V kategorii monologů smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním vystoupením. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogů je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího.

Kandrdásek SČDO je obdoba Pohárku SČDO a nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním textu, mnohdy pro tyto věkové kategorie nevhodné předlohy. Do soutěže není zařazena poezie a skupinová vystoupení.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) přehlídky, které musí proběhnout do 1. března 2019. Druhým stupněm je národní přehlídka v Brandýse na Labem, která se koná dne 30. března 2019. Každý soutěžící se může účastnit pouze jedné regionální přehlídky Kandrdásku SČDO podle místa svého bydliště, v případě jiné, po osobní dohodě s pořadatelem této přehlídky. Vyhlašovatel regionální přehlídky Kandrdásku SČDO může stanovit limit přihlášek v jednotlivých kategoriích z jednotlivých souborů např. max. pět. Tento limit se může dotýkat hlavně souborů ZUŠ apod., kde při větším počtu zájemců doporučujme uskutečnit předvýběr. Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, popř. organizacím OREL či Volnému sdružení východočeských ochotníků, a to podle příslušnosti v oblasti (regionu). Termín odeslání přihlášek je 20. leden 2019, pokud nebude příslušným pořadatelem regionálního kola stanoven jiný. Pokud se příslušná soutěž v regionu nekoná, může soutěžící zaslat přihlášku na adresu sousední oblasti, a ta zváží možnosti přijetí takové přihlášky a sdělí soutěžícímu podmínky hrazení nákladů na dopravu. Pořadatel regionální přehlídky má právo nominovat na základě doporučení odborné poroty až dvě vystoupení z každé soutěžní kategorie na národní přehlídku. V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblastí, kde se přehlídka nekoná v jiné oblasti, odborná porota může doporučit jeho případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast. K přihláškám nutno přiložit textovou předlohu a krátkou anotaci, tj. stručné a výstižné uvedení výstupu k objasnění kontextu hry či události.

Tiskopis přihlášky lze získat na adrese www.scdo.cz.

V přihlášce musí být vždy uvedena osoba starší 18 let, nesoucí odpovědnost za nezletilé soutěžící. Bez toho opatření nesmí být přihláška přijata a soutěžící zařazen do programu. Odpovědná osoba musí zajistit dopravu soutěžících do místa přehlídek a bezpečnost soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže. Pořadatelé regionálních přehlídek jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích regionální přehlídky, včetně uvedení členů odborné poroty a přiložit originální přihlášky doporučených soutěžících.

Přihlášky spolu s textovou předlohou a anotacemi je nutné zaslat nejpozději do 5. března 2019 tajemnici odborné poroty národní přehlídky, Haně Šikové, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, hana.sikova@atlas.cz

Nebudou-li použity originální přihlášky, pořadatel národní přehlídky si vyhrazuje právo nebrat na jiné formuláře zřetel, stejně tak nebude-li přihláška dostatečně vyplněna. Pořadatel národní přehlídky Kandrdásek SČDO má právo na základě vyjádření odborné poroty nominovat z věkové kategorie 16 – 18 let po jednom výstupu do národní přehlídky Pohárek SČDO, z monologu muži, monologu ženy a dialogu. Finanční podmínky regionálních přehlídek stanoví jejich pořadatelé. Náhrada za dopravu bude vyplácena podle Směrnice SČDO č. 1/2009 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu cestovného má soutěžící a případně odpovědná osoba, doprovázejícího soutěžícího mladšího 18 let. Finanční podmínky národní přehlídky stanoví pořadatel a vyhlašovatel a seznámí s nimi účastníky ve zvacím dopise.

V Praze dne 13. listopadu 2018 Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková předseda SČDO tajemnice SČDO

Přílohy: Přihláška společná pro KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO Kontakty na oblasti pro KANDRÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO jsou stejné.

Autor: Amaterská Scéna