Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kandrdásek SČDO 2023

Autor:

Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta - Vyhlášení a propozice soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež


Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež Kandrdásek SČDO 2023 – Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta.

Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let, ve věkových kategoriích 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 15 let a 16 – 18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut (monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci, není jím recitace básně ani přednes prozaického textu); dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně tři osoby). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupením je +10 %.

V kategorii monologů smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním vystoupením. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogů je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího.

Kandrdásek SČDO je obdoba Pohárku SČDO a nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním textu, mnohdy pro tyto věkové kategorie nevhodné předlohy. Do soutěže není zařazena poezie ani skupinové vystoupení.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) – dále jen regionální – přehlídky, které musí proběhnout do 19. března 2023. Druhým stupněm je národní přehlídka v Brandýse na Labem, která se bude konat v sobotu 1. dubna 2023 v městském kině.

Každý soutěžící se může účastnit pouze jedné regionální přehlídky Kandrdásek SČDO podle místa svého bydliště. Vyhlašovatel regionální přehlídky Kandrdásek SČDO může stanovit limit přihlášek v jednotlivých kategoriích z jednotlivých souborů např. max. pět. Tento limit se může dotýkat hlavně souborů ZUŠ apod., kde při větším počtu zájemců doporučujme uskutečnit předvýběr.

Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, a to podle příslušnosti v oblasti. Termín odeslání přihlášek do regionálních kol stanovuje místní pořadatel. Pokud se příslušná soutěž v regionu nekoná, může soutěžící zaslat přihlášku na adresu sousední oblasti, ta zváží možnosti přijetí takové přihlášky a sdělí soutěžícímu podmínky hrazení nákladů na dopravu.

Pořadatel regionální přehlídky má právo nominovat na základě doporučení odborné poroty až dvě vystoupení z každé soutěžní kategorie na národní přehlídku. V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblasti, kde se přehlídka nekoná, odborná porota může případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast doporučit. K přihláškám nutno přiložit textovou předlohu a krátkou anotaci, tj. stručné a výstižné uvedení výstupu k objasnění kontextu hry či události. Tiskopis přihlášky lze získat na adrese www.scdo.cz

V přihlášce musí být vždy uvedena osoba starší 18 let, nesoucí odpovědnost za nezletilé soutěžící. Bez tohoto opatření nesmí být přihláška přijata a soutěžící zařazen do programu. Odpovědná osoba musí zajistit dopravu soutěžících do místa přehlídky a bezpečnost soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže.

Pořadatelé regionálních přehlídek jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích regionální přehlídky, včetně uvedení členů odborné poroty a skutečně změřeného času jednotlivých výstupů. Přihlášky spolu s textovou předlohou a anotacemi je nutné zaslat nejpozději do 19. března 2023 tajemnici odborné poroty národní přehlídky, Haně Šikové, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, hana.sikova@atlas.cz

Nebudou-li použity originální přihlášky, pořadatel národní přehlídky si vyhrazuje právo nebrat na jiné formuláře zřetel, stejně tak nebude-li přihláška dostatečně vyplněna. Pořadatel národní přehlídky Kandrdásek SČDO má právo na základě vyjádření odborné poroty nominovat z věkové kategorie 16 – 18 let po jednom výstupu do národní p řehlídky Pohárek SČDO, z monologu muži, monologu ženy a dialogu

Finanční podmínky regionálních přehlídek stanoví jejich pořadatelé. Náhrada za dopravu bude vyplácena podle Směrnice SČDO č. 1/2009 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu cestovného má soutěžící a případně odpovědná osoba doprovázející soutěžící mladší 18 let.

Finanční podmínky národní přehlídky stanoví pořadatel a vyhlašovatel a seznámí s nimi účastníky ve zvacím dopise.

V Praze dne 26. listopadu 2022

Ing. Josef Hejral, předseda SČDO, Ludmila Panenková, tajemnice SČD

Autor: Amaterská Scéna