Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Propozice Krakonošova divadelního podzimu

Autor:

Soutěž venkovských divadelních souborů 2023


Svaz českých divadelních ochotníků v Praze (dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje 54. ročník celostátní soutěže venkovských divadelních souborů v roce 2023.

Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí národní přehlídkou venkovských divadelních souborů 53. Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 6. – 14. 10. 2023.

Spoluvyhlašovatelem je Město Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov, z. s. ve Vysokém nad Jizerou (dále jen pořadatel), spolupořadatelem je Divadelní spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou.

Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, postupových regionálních přehlídek se mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5000 obyvatel a je samostatně uvedena v aktuálním seznamu obcí na ČSÚ..

V rámci národní přehlídky budou realizovány rozborové semináře a další vzdělávací, kulturní a společenské akce. Jednotlivá představení bude hodnotit odborná porota, která je pověřena navrhnout vyhlašovateli inscenace k účasti na Jiráskově Hronovu (JH). V závěru přehlídky budou na návrh odborné poroty oceněny přípravným výborem národní přehlídky nejlepší výkony souborů i jednotlivců.

Vyhlašovatel národní přehlídky KDP navrhuje v souladu s propozicemi Jiráskova Hronova programové radě Jiráskova Hronova nejlepší inscenace z přehlídky k účasti na Jiráskově Hronovu. Pokud navrhované inscenace již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze návrhy uplatnit.

Program národní přehlídky stanoví programová rada (jmenovaná vyhlašovatelem přehlídky) na základě:

 • a) návrhů z postupových regionálních přehlídek,
 • b) návrhů organizací divadelních amatérů (jejich vrcholových orgánů) (SČDO, VSVD…), a to
 • s uvedením pořadí,
 • c) z návrhů ředitelů regionálních přehlídek, pokud inscenace ze závažných důvodů neprošla
 • regionální přehlídkou,
 • d) z návrhů programové rady přehlídky,

Navrhovatelé odpovídají za navržení pouze takových inscenací, které korespondují s koncepcí národní přehlídky a které splňují stanovená kritéria účasti souborů. Programová rada národní přehlídky KDP je oprávněna odmítnout návrhy, které tuto koncepci a kritéria prokazatelně nerespektují. Rozhodnutí programové rady národní přehlídky je závazné.

Za postupovou regionální přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky venkovských divadelních souborů a je otevřena divadelním souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Nedílnou součástí takové přehlídky je i vyhlášení výsledků a udílení ocenění.

Odborné poroty postupových regionálních přehlídek či regionálních výběrů mohou

 • nominovat jednu inscenaci do programu národní přehlídky KDP,
 • doporučit maximálně dvě inscenace do programu národní přehlídky KDP.

Právo nominace inscenace a doporučení na národní přehlídku KDP mají postupové regionální přehlídky, na něž je takové právo vyhlašovatelem delegováno (je tzv. licencovanou přehlídkou), jichž je předem daný počet a které dále splňují tyto podmínky:

 1. zúčastní-li se postupové regionální přehlídky nejméně pět venkovských divadelních souborů

splňujících podmínky propozic,

 1. v případě nesplnění bodu a) mají postupové přehlídky možnost doporučit maximálně dvě

inscenace do programu národní přehlídky KDP,

 1. všechny inscenace v přehlídce byly posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou,

a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou znalou úrovně národní přehlídky a tento člen souhlasí s nominací. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považováni vyhlašovatelem vyjmenované osoby. Eventuální změny je nutné konzultovat s vyhlašovatelem. Programovou radu tvoří delegovaní zástupci regionálních odborných porot, zástupci vyhlašovatele, pořadatele a spolupořadatele.

 1. pokud z důvodu vyšší moci se přehlídka uskuteční až po svolané programové radě KDP,

budou její výsledky uplatněny do následujícího ročníku KDP.

Každá nominace a doporučení musí být doloženy hodnocením s výrazným sdělením, v čem vidí navrhovatel výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu národní přehlídky.

Programová rada národní přehlídky musí ve svém rozhodnutí také navrhnout pořadí náhradních inscenací.

V kompetenci přípravného výboru národní přehlídky je právo zařadit do nesoutěžního programu vystoupení hostujících souborů, přičemž jejich výběr není omezen na soubory z míst, které mají venkovský charakter. Na základě dohody může být program doplněn o ukázky z národních přehlídek vyhlašovatele.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů KDP ve Vysokém nad Jizerou. Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky, budou takové nominace nebo doporučení neplatná.

Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací i v jiném roce je považována za účast na druhé regionální přehlídce. Účast se stejnou inscenací na jiné oborové přehlídce není soutěži venkovských divadelních souborů na překážku.

Pořadatelé postupových regionálních přehlídek poskytnou v době, kdy bude znám program jejich přehlídky, pořadateli KDP složení poroty a program jejich přehlídky s uvedením názvu, autora, režiséra a souboru všech představení s vyznačením těch, které soutěží o postup na KDP. Pořadatelé KDP použijí tyto informace k propagaci na webových stránkách KDP. Tyto informace zašlou pořadatelé regionálních přehlídek na adresu pv@kdpvysoke.cz nejpozději jeden týden před konáním postupové přehlídky.

Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy pořadatelů výběrových regionálních přehlídek. Tiskopis PŘIHLÁŠKY – EVIDENČNÍHO LISTU SOUBORU A INSCENACE (dále jen „přihlášky“) je zveřejněn na webu www.kdpvysoke.cz, na webu SČDO na adrese www.scdo.cz a na adrese www.nipos- mk.cz.

Navrhovatelé nominují či doporučují inscenace na národní přehlídku prostřednictvím přihlášky, kterou odešlou v elektronické podobě do 7 dnů po skončení přehlídky a klasickou cestou s podpisy nejpozději do 16. 6. 2023 na adresu přípravného výboru KDP ve Vysokém nad Jizerou: Ing. Josef Hejral, 512 11 Vysoké nad Jizerou čp. 115; e-mail: pv@kdpvysoke.cz.

Programová rada bude 23. 6. 2023 složena ze zástupců porot postupových přehlídek, zástupce vyhlašovatele a pořadatele. Osobní jednání svolá vyhlašovatel.

S přihláškami je nutné odeslat tyto povinné přílohy:

 1. osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.,
 2. textovou předlohu uváděné inscenace; v případě významných úprav i původní text,
 3. hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů.

Na výzvu pořadatele národní přehlídky je třeba k přihláškám dodat do 7 dnů tyto další podklady:

 1. slovo o souboru do programové brožury,
 2. slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenační tradici hry do programové brožury,
 3. fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci,
 4. přepravní informace (kolik aut, dodávek, autobusů…).

Soubory jsou povinny zajistit si vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení podle autorského zákona nutné. A toto je nutné doložit pořadatelům postupových regionálních i národních přehlídek. Pokud bude nominováno více inscenací, než je stanovený počet hracích míst, nebo pokud by z ekonomických důvodů došlo ke zkrácení národní přehlídky a omezení počtu přijatých inscenací na počet nižší než počet možných nominací z postupových výběrových regionálních přehlídek, budou pro jednání programové rady KDP tyto nominace platit jako doporučení na prvním místě a uplatněná doporučení budou platit v určeném pořadí posunutém o jedno místo níže.

Se soubory zařazenými do programu národní přehlídky uzavře pořadatel smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu ve Vysokém nad Jizerou. Po stanovení programu dá vyhlašovatel z pozice odborného garanta na vědomí souborům, které nebyly zařazeny do programu KDP. Ekonomickou agendou národní přehlídky KDP je pověřen pořadatel.

V Praze dne 27. listopadu 2022

Ing. Josef H e j r a l, předseda SČDO Ludmila P a n e n k o v á, tajemnice SČDO

Osoby znalé pro výběr inscenací na přehlídky SČDO

 • Baranowská Kateřina
 • Benda Ondřej
 • Dorazil Pavel
 • Gregar Alexandr
 • Hak Martin
 • Hejral Jan
 • Hejral Josef
 • Hejralová Svatava
 • Horký Luděk
 • Hradil Tomáš
 • Hromada František
 • Janál Zdeněk
 • Kejzlar Jaromír
 • Kodeš Jaroslav
 • Kolínský Petr
 • Kracík Petr
 • Kracík Vladislav
 • Král Miroslav
 • Lázňovská Lenka
 • Marvanová Hana
 • Mátl Vladimír
 • Schejbal Milan
 • Schejbalová Pavlína
 • Svoboda Petr
 • Richter Kohutová Petra
 • Urbanová Jana
 • Valeš Ladislav
 • Vaněk Petr
 • Vokoun Martin
 • Vondruška Jaroslav
 • Vosecký Jaromír
 • Vrchovský Ladislav
 • Vůjtková Sylva
 • Zahálka Michal
 • Zajíc Vladimír

Licencované přehlídky pro výběr na KDP Vysoké nad Jizerou v roce 2023.

Třešť – Třešťské divadelní jaro 2023

Termín: 17. 3. – 25. 3. 2023 Přihlášky do 10. 12. 2022 Marie Korešová, Kulturní dům Fialkova 1, 589 01 Třešť Tel. 567 224 561, 725 124 974 e-mail: kulturnidum@trest.cz

Mrštíkovo divadelní jaro

Termín: 20. dubna – 23. dubna 2023 Divadlo Boleradice Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2023 Kontakt: Iva Kahounová tel. +420 608 421 476 e-mail: akcedivadla@gmail.com Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice Iva Kahounová 691 12 Boleradice 113

Sadská – střední Čechy

(Klicperovy divadelní dny 2023) Termín: 14. 4. – 16. 4. 2023 Přihlášky do 31. 1. 2023 Kulturní a informační centrum města Sadská Zdeňka Hamerová, Husova 1137, 289 12 Sadská Tel 603 891 304 e-mail: kic.sadska@email.cz

Brněnec – Sněhový Brněnec – Pardubicko

Termín: 14. 4. – 16. 4. 2023 Přihlášky: do 31. 1. 2023 Kontakt: Zuzana Nobilisová, Krajská knihovna Pardubice 466 531 240, Hana Cihlová, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice, mob. 602 856 905, e-mail: hana.cihlova@seznam.cz nebo krpavlasova@gmail.com

Trhové Sviny – jižní Čechy

Termín: 21. 4. – 23. 4. 2023 Přihlášky do 15. 3. 2023 Městské kulturní středisko, Sídliště 710, 374 01 Trhové Sviny Tel. 386 322 930, 603 113 767 e-mail: kultura@tsviny.cz

Štítina – severní Morava

(Štivadlo 2023) Termín: 24. 4. – 30. 4. 2023 místo: Štítina, sál ZŠ generála Heliodora Píky Přihlášky do 31. 3. 2023 Ing. Václav Benda, Hlavní 257, 747 91 Štítina, tel 777 677 024. e-mail: epodatelna@stitina.czbenda@apnet.cz

Němčice nad Hanou – střední Morava

(Hanácký divadelní máj 2023) Termín: 29. 4. – 6. 5. 2023 Přihlášky do 28. 2. 2023 Helena Spisarová, Město Němčice nad Hanou, Palackého náměstí 3, 798 27 Němčice nad Hanou tel. 582 386 529, 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz

Josefův Důl – Pojizeří a České středohoří

(Josefodolské divadelní jaro 2022) Termín: 5. 5. – 7. 5. 2023 Přihlášky od 15.12.2022 do 15. 3. 2023 Hana Stuchlíková, Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl, Tel. 606 749 861 e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz

Žlutice – Západočeská oblast – Karlovarský a Plzeňský kraj

(Žlutické divadelní léto 2023) Termín: 26. 5. – 28. 5. 2023 Přihlášky do 15. 4. 2023 Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065, e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Miletín – Královehradecko – VSVD

(Miletínské divadelní jaro 2023) Termín: 9. 6. – 11. 6. 2023 Přihlášky do 30. 4. 2023. Kateřina Fikejzová Prouzová 605 251 596, Impuls Hradec Králové, Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové e-mail: divadlo@impulshk.cz

Autor: Amaterská Scéna