1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Loutkářská Chrudim 2024 – výsledky
Loutkářská Chrudim 2024 – výsledky

Loutkářská Chrudim 2024 – výsledky

0

Loutkářská Chrudim s poradovým číslom 73 pre nás pripravila 21 inscenácií v hlavnom programe. Porota úprimne ďakuje za toto množstvo, ktoré jej neumožňovalo ani na minútu poľaviť z nastoleného festivalového tempa. Pred očami sa nám striedali rôzne druhy bábok, ale predovšetkým rôzne obrazy – od rozprávkových výjavov po politické komentáre.

Sformovalo sa niekoľko tematických línií. Jednu z nich sme nazvali „svätá Filoména, patrónka detí, oroduj za nás“. Svätica bola prítomná nie len v konkrétnej inscenácii, ale symbolicky nás sprevádzala celým programom. Vo viacerých dielach sme vnímali témy výchovy a to, ako sa nevhodné správanie dospelých dokáže podpísať na neskoršom nešťastnom živote jedinca, ktorého sprevádzajú obludy ako znížená sebadôvera, narušený sebaobraz, pocity úzkosti alebo poruchy príjmu potravy. Zaznamenali sme však aj príbeh, v ktorom sa mladí ľudia rodičom úspešne vzopreli.

Videli sme viacero tradičných rozprávok, často sa v nich hľadali krásne ženy alebo naopak, bolo potrebné ich odstrániť. V inscenáciách pre starších sa mihli témy ako postavenie ženy v spoločnosti, kult ženskej krásy a (nepochopená) rodová rovnosť.

S tradične poňatými inscenáciami sú spojené aj návraty v čase. Videli sme priame odkazy (zámerná recyklácia) na staršie inscenácie (pôvodné texty ale aj na časti scén či bábky). Stálou súčasťou bábkarskej tvorby je aj zámerné stvárňovanie ustálených postupov a snaha o udržiavanie tradičnej formy bábkarstva. V týchto prípadoch inscenovali tvorcovia a tvorkyne, pochopiteľne, najmä pôvodné bábkové hry a rozprávky. Pri odkazoch na tých, ktorí bohatú tradíciu českého bábkového divadla vytvárali, odporúčame doceniť ich prácu aj podrobnejšími informáciami uvádzanými v bulletinoch.

Neoddeliteľnou súčasťou tvorby prezentovanej na Loutkářskej Chrudimi je aj detská dramatická tvorivosť. Oceňujeme prácu pedagógov a pedagogičiek, ktoré majú vhodný prístup k deťom a dávajú im priestor na sebavyjadrenie a autentickú existenciu na javisku.

Najprogresívnejšie inscenácie nachádzame v skupine autorských projektov, pri mladších tvorcoch išlo neraz aj o spoločensky alebo politicky angažované diela. Aj tri sólové inscenácie od vekovo odlišných interpretov sa vyznačovali ich autorským vkladom, ale spájal ich aj fakt, že ťažisko projektu je v ich osobnosti. Neraz sme natrafili aj na obvyklé klišé – nadužívaná, nútená a falošná interakcia a zbytočné piesne.

Nedostupnosť finančne náročnej scénografie vedie tvorcov k rozvíjaniu invenčných alternatívnych postupov, čo je výrazným plusom. O formálnej stránke inscenácií možno konštatovať aj to, že sa stále objavuje i predmetové a objektové divadlo a tvorcovia neustále hľadajú spôsoby, ako s ním pracovať. Viackrát sme videli aj prácu s tieňovým divadlom.

Pre ďalšie inšpirácie odporúčame bábkarom a bábkarkám všetkých vekových kategórií nechať na seba pôsobiť celé spektrum súčasného umenia (výstavy, filmy, tanec, umenie performancie, popkultúrne prejavy…), ktoré sú inšpirujúce tematicky aj formálne. Ak nejde o zámernú rekonštrukciu, je aj v bábkovom divadle potrebné vnímať súčasnosť a reflektovať ju.

Porota ďakuje za dávku odhodlania, nadšenia, záujmu, kumštu, spoločnej konfrontácie. Týždeň strávený s ľuďmi, ktorí majú záujem o bábkové divadlo, nie je samozrejmosťou. Vážme si Loutkářskú Chrudim, je to aj v širšom geografickom kontexte jedinečné podujatie.

za lektorský sbor předsedkyně poroty Lenka Dzadíková

Lektorský sbor 73. Loutkářské Chrudimi uděluje cenu

Jarmile Parčiové ze souboru Rámus z Plzně
za hudbu a herectví v inscenaci Tak dlouho vodíš, až se loutka utrhne…

Miroslavu Hartmannovi
za návrh a realizaci loutek pro inscenaci Kérkonošská pohádka Loutkového divadla V Boudě, Plzeň

Jakubu Štrbovize souboru SPRD PAPRD Kašpárkova zhouba z Prahy
za hudbu v inscenaci O smutném tygrovi

Maxmiliánu Šimkovi z Dramatické školičky ze Svitav
za suverénní loutkoherecký výkon v inscenaci Žaba

Jarce Holasové
za pedagogicko-režijní vedení souborů ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

souboru Popcorn, ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře
za precizní loutkoherectví a skupinovou souhru v inscenaci Hostinec U Tří

souboru Přespolní ze Vševil a Strakonic
za sugestivní divadelní obrazy v inscenaci Rapa Nui

Divadlu Brambůrky z Mostu
za vtipnou a bezprostřední hereckou souhru v inscenaci Perníkajda

Tereze Kortanové z Loutkové scény Radost ze Strakonic
za mimořádný performerský výkon v inscenaci Strávíšto, Otýlie?

Tomáši Hájkovi a Bažantově loutkářské družiněz Poniklé
za inscenaci Ztracenýsvět

souboru Úplněnahé Divadlo z Veselí nad Moravou
za inscenaci Bürgermeister náš

doporučení na mezidruhovou přehlídku Jiráskův Hronov

Strávíš to, Otýlie? / Loutková scéna Radost, Strakonice
Rapa Nui / Přespolní, Vševily a Strakonice
Hostinec U Tří / Popcorn, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

nominace na mezidruhovou přehlídku Jiráskův Hronov

Bürgermeister náš / Úplněnahé Divadlo, Veselí nad Moravou
Ztracený svět / Bažantova loutkářská družina, Poniklá