1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Šrámkova Sobotka 2024
Šrámkova Sobotka 2024

Šrámkova Sobotka 2024

0

Festival českého jazyka, řeči a literatury se uskuteční od 29. června do 6. července 2024 v Sobotce.

Šrámkova Sobotka je osmidenní festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu – každoročně se koná v prvním červen­covém týdnu na počest vý­znam­ného sobo­teckého ro­dáka, básníka Fráni Šrám­ka, při pří­ležitosti výročí literá­tova úmrtí. Posláním festivalu je napo­máhat zájmu veřej­nosti o mateř­štinu, kulturu mluve­ného slova a lite­raturu, ale také objevovat nové možnosti, jak nazírat mateř­štinu, sloves­nou kulturu či didak­tiku češtiny. Děje se tak prostřed­nictvím multi­žánrového programu v kombi­naci s ojedi­nělou na­bíd­kou kurzů dal­šího vzdě­lávání v oblasti sloves­ného a drama­tického umění pro dospě­lé i děti. Každý ročník je uvozen zašti­ťujícím tématem, jehož prostřed­nictvím se na zmí­něné oblasti zájmu nahlíží.

Publikce s programem:

Štítky: