1. Home
  2. d'ARTAMAn - propozice
  3. Pohárek SČDO 2024
Pohárek SČDO 2024

Pohárek SČDO 2024

0

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje soutěže monologů a dialogů Pohárek SČDO, Memoriál Zdeňka Kokty.

Soutěž je otevřená všem amatérským divadelníkům, usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy. Smysl tkví ve využití bohatých a cílevědomých schopností interpretů při herecké práci, nikoli však ve formální exhibici. Výběr předlohy není tematicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům, kteří v daném roce dosáhnou věku 16 let. Soutěží se v kategoriích: mužský monolog, ženský monolog s časovými limity do 11 minut dialog (maximálně 3 dramatické osoby) s limitem do 15 minut. Tolerance časových limitů v soutěžním vystoupení je +10 %. Monologem či dialogem se rozumí, že dramatické osoby jednají v určité situaci. Nikoliv tedy recitace, popis, vyprávění apod.

Do soutěže nebudou přijati studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol. V kategorii monology smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním výstupem.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní přehlídky (regionální kola), která musí proběhnout do 30. dubna 2024. Druhým stupněm je národní přehlídka ve Velké Bystřici, která se bude konat ve dnech 14. – 16. června 2024.

Každý soutěžící se musí zúčastnit oblastní přehlídky Pohárku SČDO. Může se však zúčastnit pouze jedné oblastní přehlídky Pohárku SČDO, podle svého místa bydliště. Pokud se příslušná soutěž v oblasti (regionu) nebude konat, je povinností této oblasti (jejího p ředsednictva) pro své přihlášené soutěžící zajistit vystoupení v sousední oblasti (jiném regionu). Případné náklady jdou na vrub oblasti, v níž se soutěž nekoná. Při vysokém počtu účastníků má sousední oblast právo soutěžící z jiné oblasti odmítnout.

Národní přehlídka Kandrdásek SČDO je postavena na úroveň oblastního kola Pohárek SČDO.

V případě, že se jedná o soutěžícího mladšího 18 let, musí být v přihlášce vždy uvedena osoba starší 18 let, nesoucí odpovědnost za nezletilé soutěžící. Bez tohoto opatření nesmí být přihláška přijata a soutěžící zařazen do programu. Odpovědná osoba musí zajistit dopravu soutěžících do místa přehlídek a bezpečnost soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže.

Přihlášky je nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, a to podle příslušné oblasti. Termín odeslání přihlášek do regionálních kol stanovuje místní pořadatel. Závazný vzor Přihlášky je zveřejněn na adrese www.scdo.cz, k přihlášce je nutno přiložit textovou předlohu a anotaci vystoupení, tj. stručné a výstižné uvedení výstupu k objasnění kontextu hry či události. Nestane-li se tak, bude přihláška považována za neúplnou a nebude zařazena do soutěžního programu.

Pro výsledky oblastního (regionálního) kola platí tyto zásady:

  • do počtu čtyř výstupů v jednotlivých soutěžních kategoriích může se na národní

přehlídku nominovat až jeden výstup, další doporučit,

  • od počtu pěti výstupů v dané soutěžní kategorii lze na národní přehlídku nominovat

až dva výstupy, další doporučit,

  • soutěžící z jiné oblasti může být na národní přehlídku pouze doporučen (v případě,

že porota zhodnotí jeho výkon jako odpovídající úrovni obvyklé pro národní p řehlídku)

Takovýto soutěžící musí být jasně označen, jako soutěžící z jiné oblasti.

Pořadatelé oblastních (regionálních) kol, nebo tajemník poroty, jsou povinni zpracovat protokol (podle vzoru na webových stránkách SČDO) o počtu účinkujících dle kategorií, o průběhu a výsledcích soutěžního kola, včetně uvedení členů odborné poroty a skutečně změřeného času jednotlivých výstupů. Tento protokol i s přihláškami vítězů (nominace a doporučení), včetně zdůvodnění jednotlivých návrhů soutěžních kategorií a spolu s anotacemi zaslat nejpozději do 1. května 2024 řediteli národní přehlídky, Ing. Tomáši Hradilovi e-mailem (do e-mailové schránky pořádající organizace) obvb@seznam.cz nebo poštou na adresu Zámecká 254, 783 53 Velká Bystřice. Do protokolu je nutné zapracovat i kontaktní spojení na tajemníka oblastního (regionálního) ko­la.

Soutěžící, kteří budou ředitelem národní přehlídky vyzváni, aby písemně potvrdili svoji účast a toto potvrzení do termínu daného ředitelem NP nezašlou, nebudou do soutěže v národním kole zařazeni a jejich místo zaujme doporučený náhradník!

Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžích více než žádoucí.

Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé, podmínky národní přehlídky předsednictvo SČDO s pořadateli. Část nákladů mohou pořadatelé přenést na soutěžící. Soutěžícím účastníkům národní přehlídky, kteří pro dopravu použijí veřejné dopravní prostředky (vlak, autobus), bude hrazeno cestovné podle cestovních dokladů, soutěžícím, kteří použijí osobní auto, bude náhrada cestovného vyplacena podle Sm ěrnice SČDO č. 1/2009 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu cestovného má sout ěžící a odpovědná osoba doprovázející soutěžící mladší 18 let.

V Praze dne 26. listopadu 2023 Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková předseda SČDO tajemnice SČDO

Štítky: