1. Home
 2. d'ARTAMAn - propozice
 3. Soutěž venkovských divadelních souborů 2024
Soutěž venkovských divadelních souborů 2024

Soutěž venkovských divadelních souborů 2024

0

Svaz českých divadelních ochotníků v Praze (dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje 55. ročník
celostátní soutěže venkovských divadelních souborů v roce 2024.

Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí **národní přehlídkou
venkovských divadelních souborů 55. Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 4.-12. 10. 2024.

Spoluvyhlašovatelem je Město Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje
a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov, z. s. ve Vysokém nad Jizerou (dále
jen pořadatel), spolupořadatelem je Divadelní spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou.
Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, postupových regionálních přehlídek se
mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5000 obyvatel a je
samostatně uvedena v aktuálním seznamu obcí na ČSÚ.

V rámci národní přehlídky budou realizovány rozborové semináře a další vzdělávací, kulturní
a společenské akce. Jednotlivá představení bude hodnotit odborná porota, která je pověřena navrhnout
vyhlašovateli inscenace k účasti na Jiráskově Hronovu (JH). V závěru přehlídky budou na návrh odborné
poroty oceněny přípravným výborem národní přehlídky nejlepší výkony souborů i jednotlivců.

Vyhlašovatel národní přehlídky KDP navrhuje v souladu s propozicemi Jiráskova Hronova programové radě Jiráskova Hronova nejlepší inscenace z přehlídky k účasti na Jiráskově Hronovu.

Pokud navrhované inscenace již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze
návrhy uplatnit.

Program národní přehlídky stanoví programová rada (jmenovaná vyhlašovatelem přehlídky) na
základě:

a) návrhů z postupových regionálních přehlídek,
b) návrhů organizací divadelních amatérů (jejich vrcholových orgánů) (SČDO, VSVD…), a to
s uvedením pořadí,
c) z návrhů ředitelů regionálních přehlídek, pokud inscenace ze závažných důvodů neprošla
regionální přehlídkou,
d) z návrhů programové rady přehlídky,

Navrhovatelé odpovídají za navržení pouze takových inscenací, které korespondují s koncepcí národní
přehlídky a které splňují stanovená kritéria účasti souborů. Programová rada národní přehlídky KDP
je oprávněna odmítnout návrhy, které tuto koncepci a kritéria prokazatelně nerespektují. Rozhodnutí
programové rady národní přehlídky je závazné.

Za postupovou regionální přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková přehlídka,
která respektuje vymezení přehlídky venkovských divadelních souborů a je otevřena divadelním
souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Nedílnou součástí takové přehlídky je i vyhlášení
výsledků a udílení ocenění.

Odborné poroty postupových regionálních přehlídek či regionálních výběrů mohou

 • nominovat jednu inscenaci do programu národní přehlídky KDP,
 • doporučit maximálně dvě inscenace do programu národní přehlídky KDP.

Právo nominace inscenace a doporučení na národní přehlídku KDP mají postupové regionální přehlídky, na něž je takové právo vyhlašovatelem delegováno (je tzv. licencovanou přehlídkou), jichž je předem daný počet a které dále splňují tyto podmínky:

a) zúčastní-li se postupové regionální přehlídky nejméně pět venkovských divadelních souborů splňujících podmínky propozic,
b) v případě nesplnění bodu a) mají postupové přehlídky možnost doporučit maximálně dvě inscenace do programu národní přehlídky KDP,
c) všechny inscenace v přehlídce byly posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou, a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou znalou úrovně národní přehlídky a tento člen souhlasí s nominací. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považováni vyhlašovatelem vyjmenované osoby. Eventuální změny je nutné konzultovat s vyhlašovatelem.
Programovou radu tvoří delegovaní zástupci regionálních odborných porot, zástupci vyhlašovatele,
pořadatele a spolupořadatele.
d) pokud z důvodu vyšší moci se přehlídka uskuteční až po svolané programové radě KDP, budou její výsledky uplatněny do následujícího ročníku KDP.

Každá nominace a doporučení musí být doloženy hodnocením s výrazným sdělením, v čem vidí
navrhovatel výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu
národní přehlídky.

Programová rada národní přehlídky musí ve svém rozhodnutí také navrhnout pořadí náhradních
inscenací.

V kompetenci přípravného výboru národní přehlídky je právo zařadit do nesoutěžního programu
vystoupení hostujících souborů, přičemž jejich výběr není omezen na soubory z míst, které mají
venkovský charakter. Na základě dohody může být program doplněn o ukázky z národních přehlídek
vyhlašovatele.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů KDP ve Vysokém nad Jizerou. Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky, budou takové nominace nebo doporučení neplatná.

Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací i v jiném roce je považována za účast na druhé
regionální přehlídce. Účast se stejnou inscenací na jiné oborové přehlídce není soutěži venkovských
divadelních souborů na překážku.

Pořadatelé postupových regionálních přehlídek poskytnou v době, kdy bude znám program jejich
přehlídky, pořadateli KDP složení poroty a program jejich přehlídky s uvedením názvu, autora, režiséra
a souboru všech představení s vyznačením těch, které soutěží o postup na KDP. Pořadatelé KDP použijí
tyto informace k propagaci na webových stránkách KDP. Tyto informace zašlou pořadatelé regionálních
přehlídek na adresu pv@kdpvysoke.cz nejpozději jeden týden před konáním postupové přehlídky.

Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy pořadatelů výběrových regionálních přehlídek. Tiskopis PŘIHLÁŠKY – EVIDENČNÍHO LISTU SOUBORU A INSCENACE (dále jen „přihlášky“) je zveřejněn na webu www.kdpvysoke.cz, na webu SČDO na adrese www.scdo.cz a na adrese www.nipos- mk.cz.

Navrhovatelé nominují či doporučují inscenace na národní přehlídku prostřednictvím přihlášky,
kterou odešlou do 7 dnů po skončení přehlídky klasickou cestou s podpisy nejpozději do 14. 6. 2024
na adresu přípravného výboru KDP ve Vysokém nad Jizerou: Svatava Hejralová, 512 11 Vysoké nad Jizerou čp. 130, a v elektronické podobě (strojem vyplněný dokument .doc) na e-mail: pv@kdpvysoke.cz.

Programová rada bude 21. 6. 2024 složena ze zástupců porot postupových přehlídek, zástupce
vyhlašovatele a pořadatele. Osobní jednání svolá vyhlašovatel.

S přihláškami je nutné odeslat tyto povinné přílohy:

a) osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.,
b) textovou předlohu uváděné inscenace; v případě významných úprav i původní text,
c) hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů.

Na výzvu pořadatele národní přehlídky je třeba k přihláškám dodat do 7 dnů tyto další podklady:

d) slovo o souboru do programové brožury,
e) slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenační tradici hry do programové brožury,
f) fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci,
g) přepravní informace (kolik aut, dodávek, autobusů…).

Soubory jsou povinny zajistit si vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení podle autorského
zákona nutné. A toto je nutné doložit pořadatelům postupových regionálních i národních přehlídek.

Pokud bude nominováno více inscenací, než je stanovený počet hracích míst, nebo pokud by
z ekonomických důvodů došlo ke zkrácení národní přehlídky a omezení počtu přijatých inscenací na
počet nižší než počet možných nominací z postupových výběrových regionálních přehlídek, budou pro
jednání programové rady KDP tyto nominace platit jako doporučení na prvním místě a uplatněná
doporučení budou platit v určeném pořadí posunutém o jedno místo níže.

Se soubory zařazenými do programu národní přehlídky uzavře pořadatel smlouvu o vystoupení, v níž
budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu ve Vysokém nad Jizerou. Po stanovení programu dá
vyhlašovatel z pozice odborného garanta na vědomí souborům, které nebyly zařazeny do programu KDP.
Ekonomickou agendou národní přehlídky KDP je pověřen pořadatel.

V Praze dne 19. listopadu 2023
Ing. Josef H e j r a l Ludmila P a n e n k o v á
předseda SČDO tajemnice SČDO

Osoby znalé pro výběr inscenací na přehlídky SČDO

 • Baranowská Kateřina
 • Benda Ondřej
 • Dorazil Pavel
 • Gregar Alexandr
 • Hak Martin
 • Hejral Jan
 • Hejral Josef
 • Hejralová Svatava
 • Horký Luděk
 • Hradil Tomáš
 • Hromada František
 • Janál Zdeněk
 • Kejzlar Jaromír
 • Kodeš Jaroslav
 • Kolínský Petr
 • Kracík Petr
 • Kracík Vladislav
 • Král Miroslav
 • Lázňovská Lenka
 • Marvanová Hana
 • Mátl Vladimír
 • Schejbal Milan
 • Schejbalová Pavlína
 • Svoboda Petr
 • Richter Kohutová Petra
 • Valeš Ladislav
 • Vaněk Petr
 • Vokoun Martin
 • Vondruška Jaroslav
 • Vosecký Jaromír
 • Vrchovský Ladislav
 • Vůjtková Sylva
 • Zahálka Michal.
 • Zajíc Vladimír

Licencované přehlídky pro výběr na KDP Vysoké nad Jizerou v roce 2024.

Třešť – Třešťské divadelní jaro 2024
Termín: 15. 3. – 23. 3. 2024
Přihlášky do 10. 12. 2023
Marie Korešová, Kulturní dům Fialkova 1, 589 01 Třešť
Tel. 567 224 561, 725 124 974
e-mail: kulturnidum@trest.cz

Mrštíkovo divadelní jaro
Termín: 17. 4 – 21. 4. 2024
Divadlo Boleradice
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2024
Kontakt:
Iva Kahounová tel. +420 608 421 476 e-mail: akcedivadla@gmail.com
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice Iva Kahounová 691 12 Boleradice 113

Sadská – střední Čechy
(Klicperovy divadelní dny 2024)
Termín: 11. 4. – 14. 4. 2024
Přihlášky do 31. 1. 2024
Kulturní a informační centrum města Sadská
Zdeňka Hamerová, Husova 1137, 289 12 Sadská
Tel 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz

Štítina – severní Morava
(Štivadlo 2024)
Termín: 22. 4. – 28. 4. 2024
místo: Štítina, sál ZŠ generála Heliodora Píky
Přihlášky do 31. 3. 2024
Ing. Václav Benda, Hlavní 257, 747 91 Štítina, tel 777 677 024.
e-mail: epodatelna@stitina.cz; benda@apnet.cz

Němčice nad Hanou – střední Morava
(Hanácký divadelní máj 2024)
Termín: 27. 4. – 4. 5. 2024
Přihlášky do 29. 2. 2024
Helena Spisarová, Město Němčice nad Hanou, Palackého náměstí 3, 798 27 Němčice nad Hanou tel.
603 263 088,
e-mail: kultura@nemcicenh.cz

Josefův Důl – Pojizeří a České středohoří
(Josefodolské divadelní jaro 2024)
Termín: 10. 5. – 12. 5. 2024
Přihlášky od 1.1.2024 do 29. 2. 2024
Hana Stuchlíková, Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl,
Tel. 606 749 861
e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz

Žlutice – Západočeská oblast – Karlovarský a Plzeňský kraj
(Žlutické divadelní léto 2024)
Termín: 24. 5. – 26. 5. 2024
Přihlášky do 15. 4. 2024
Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 605 200 065,
e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Brněnec – Sněhový Brněnec – Pardubicko
Termín: 31. 5. – 2. 6. 2024
Přihlášky: do 31. 3. 2024
Kontakt: Zuzana Nobilisová, Krajská knihovna Pardubice 466 531 240, Hana Cihlová, Pernštýnské
náměstí 77, 530 94 Pardubice, mob. 602 856 905, e-mail: hana.cihlova@seznam.cz nebo
krpavlasova@gmail.com

Police nad Metují – Královehradecko – VSVD
Termín: 7. 6. – 9. 6. 2024
Přihlášky do 30. 4. 2024.
Kateřina Fikejzová Prouzová 605 251 596, Impuls Hradec Králové,
Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové
e-mail: divadlo@impulshk.cz

Štítky: